Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw - nabór w 2017 roku

Poddziałanie 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich - nabór wniosków od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu prowadzącemu w 2016 r.  gospodarstwo, w którym utrzymywany jest  drób, położone na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym określonych w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków - nabór trwa od 1 do 28 lutego 2017 r. - otwórz

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE