Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Poddziałanie 6.5 Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi

Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe PROW 2014 - 2020:
Poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Rekompensaty dla rolników z woj. podlaskiego którzy w 2016 roku zdecydują się na rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że do dnia 15 września br. posiadacze zwierząt, mogą składać wnioski o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji w Biurach Powiatowych ARiMR, w związku z wejściem w życie z dniem 26.05.2016 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 maja 2016 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015 - 2018" (Dz.U. z 2016 r., poz. 679).

Formularz wniosku o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia (sus scrofa) objętych programem bioasekuracji - nabór w 2016 roku - otwórz

Złóż wniosek o wypłatę II transzy rekompensaty za rezygnację z chowu i hodowli trzody chlewnej

Agencja uprzejmie informuje, że od 15 maja do 30 września br. posiadacze zwierząt, którzy przystąpili w 2015 roku do programu wypłat rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt z gatunku świnia  (sus scrofa) mogą składać w Biurach Powiatowych ARiMR wnioski o wypłatę II transzy rekompensaty.

Formularz wniosku o wypłatę kolejnej transzy rekompensaty - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE