Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Działanie 4. Inwestycje w środki trwałe PROW 2014 - 2020:
Poddziałanie: 4.3. Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa - Scalanie gruntów

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz

Wniosek o udzielenie  pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie na refundację do 50% wydatków poniesionych w ramach programu bioasekuracji przez producenta rolnego, który w latach 2015-2018 prowadził co najmniej przez rok gospodarstwo, w którym  utrzymywane są zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia (sus scrofa) wnioski można składać od 17.10 - 5.11.2016:

  • formularz wniosku - otwórz
  • Formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - otwórz

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE