Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków o pomoc od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Poddziałanie 6.1 Premie dla młodych rolników - wnioski można składać od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r.

Wniosek o przyznanie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej za rok 2017 - nabór od 15 marca do 31 maja 2017 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE