Wnioski

Poniżej znajdują się formularze wniosków, instrukcje ich wypełniania oraz wykazy i wzory załączników, które powinien wypełnić i złożyć w ARiMR beneficjent ubiegający się o pomoc finasową w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, PO RYBY 2007 - 2013, Dopłat bezpośrednich, Wsparcia krajowego, a także inne formularze.

Wnioski składane do ARiMR


Trwające lub ogłoszone nabory wniosków

Poddziałanie 1.1 Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności

Poddziałanie 4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych - nabór wniosków o pomoc od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r.

Poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój nabór wniosków o przyznanie pomocy od 5 lipca do 3 sierpnia 2017 r.

Poddziałanie 6.2 "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF) - nabór wniosków o przyznanie pomocy od dnia 29 czerwca do dnia 28 lipca 2017 r.

Poddziałanie 6.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw (ASF) nabór wniosków o przyznanie pomocy od 29 czerwca do 28 lipca 2017

Działanie 8 Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów

Działanie 16 Współpraca - wnioski można składać od 30 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Pomoc techniczna PROW 2014-2020 - nabór ciągły od 31 stycznia 2017 r.

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER - Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014 - 2020

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę dla działań objętych PROW na lata 2014-2020 - otwórz

Wszystkie wnioski PROW 2014 - 2020 - otwórz


Dodatkowe dokumenty pomocne przy ubieganiu się o wsparcie rozdzielane przez ARiMR w latach 2014 - 2020 - otwórz


DOPŁATY BEZPOŚREDNIE, ONW I ROLNOŚRODOWISKOWE

Wniosek o wypłatę płatności na zalesianie gruntów rolnych z PROW 2004 - 2006