Płatności obszarowe

Podczas sprawdzania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2009 rok, pracownicy Agencji zwrócili uwagę, że składane przez rolników dokumenty zawierają błędy. Dotyczą one załączników graficznych jak i samych formularzy wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich. Na podstawie analizy występujących błędów zwracamy się do rolników, aby wypełniając wnioski i załączniki graficzne, niezbędne przy ubieganiu się o przyznanie płatności obszarowych za 2009 rok, zwrócili szczególna uwagę na następujące elementy:

  • Czy zostały wprowadzone korekty danych dotyczące działek rolnych, które zostały wpisane we wniosku spersonalizowanym na podstawie informacji z 2008 r., w przypadku, gdy np. nastąpiła zmiana grupy upraw w stosunku do roku ubiegłego?
  • Czy ewentualna zmiana powierzchni działki rolnej nie wpływa na konieczność zmiany ogólnej powierzchni gruntów rolnych wykazanych na danej działce ewidencyjnej, w Części VII "Wniosku o przyznanie płatności"?
  • Czy suma powierzchni działek rolnych położonych na danej działce ewidencyjnej nie przekracza całkowitej powierzchni gruntów rolnych znajdujących się na danej działce ewidencyjnej?
  • Czy naniesione na wniosku poprawki, zostały opatrzone datą oraz podpisem rolnika?
  • Czy zadeklarowane zostały wszystkie grunty rolne będące w posiadaniu rolnika?
  • Czy została podana nazwa rośliny uprawnej dla działek rolnych zadeklarowanych do programu rolnośrodowiskowego?
  • Czy wniosek został podpisany?
  • Czy załącznik graficzny został podpisany?
  • Czy na załącznikach graficznych zostały wyrysowane i oznaczone działki rolne (nie ewidencyjne)?
  • Czy na załączniku graficznym zostało wyrysowane położenie na działce rolnej uprawy danego gatunku zboża (dotyczy: pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) oraz została wpisana nazwa gatunku danego zboża?

Zobacz przykładowe błędy popełniane przez rolników przy wypełnianiu wniosku o przyznanie płatności oraz załącznika graficznego- otwórz wniosek

UWAGA: Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić szczególną uwagę na pierwszą stronę formularza, na której, przez wpisanie w odpowiednią rubrykę znaku X, należy określić, o jaki rodzaj płatności rolnik się ubiega. Brak takiej informacji może spowodować, że płatność, o jaką zamierzał wystąpić rolnik, nie zostanie mu przyznana, (płatność bezpośrednia, płatności uzupełniające do grupy upraw podstawowych i chmielu, płatność zwierzęca, płatność historyczna do chmielu, płatność do pomidorów, płatność cukrowa, pomoc do rzepaku).

ARiMR prosi o poprawne wypełnienie wniosku oraz podanie w nim danych zgodnych ze stanem faktycznym. W przypadku, gdy podczas kontroli stwierdzone zostaną różnice pomiędzy danymi zawartymi we wniosku, a stanem faktycznym rolnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień.

Stwierdzone nieprawidłowości mogą skutkować obniżeniem należnej kwoty płatności. W skrajnych przypadkach rolnik może zostać nawet wykluczony z ubiegania się o płatności bezpośrednie.