Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń w ramach SPO "Restrukturyzacja ... " i docelowo w ramach PROW 2007 - 2013

Wykonana na zlecenie ARiMR ekspertyza w zakresie jednolitej metodyki wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń będzie wykorzystywana jako wzór metodyki poprawnego określania wartości rynkowej ww. sprzętu. Pozwoli to na stworzenie optymalnych warunków dla możliwie jednolitego podchodzenia rzeczoznawców do dokonywania wycen w tym zakresie.

Przyjęty w ekspertyzie wzór będzie stosowany przez rzeczoznawców działających na zlecenie Biur Obsługi Wniosków Oddziałów Regionalnych ARiMR weryfikujących rzetelność wycen zlecanych przez beneficjentów, jak również przez pracowników Biur Obsługi Wniosków przy rozpatrywaniu wniosków o płatność w ramach SPO ?Restrukturyzacja ??, a także docelowo w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wskazane jest również, żeby materiał ten stanowił podstawę sporządzania wycen przez rzeczoznawców działających na zlecenie beneficjentów.

Jednolita metodyka wyceny używanego sprzętu, maszyn i urządzeń będzie stosowana przez ARiMR od 9 lipca 2007 roku, tj. po 2 miesiącach od jej opublikowania.

Informacja dla Beneficjentów działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zainteresowanych zakupem używanych maszyn i urządzeń rolniczych oraz rzeczoznawców sporządzających wyceny używanego sprzętu rolniczego na potrzeby Beneficjentów ww. działania.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty zakupu maszyn lub urządzeń używanych nieprzekraczające ich wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń, jeżeli:

  • w dniu zakupu nie były one starsze niż 5-letnie,
  • nie zostały wcześniej nabyte z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej;
  • mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy;
  • ich zakup będzie potwierdzony fakturą oraz dowodem dokonania płatności bezgotówkowej przeprowadzonej poleceniem przelewu;
  • zostały zakupione od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży takich maszyn lub urządzeń.

Zgodnie z załącznikiem do Umowy przyznania pomocy, zawieranej z ARiMR przez Beneficjenta działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? oraz z Instrukcją do Wniosku o płatność, w przypadku realizacji operacji obejmującej zakup używanych maszyn lub urządzeń, jednym z załączników do Wniosku o płatność jest Wycena wraz z opinią rzeczoznawcy określająca wartość rynkową zakupionych maszyn i urządzeń używanych oraz potwierdzająca, że są one w pełni sprawne oraz mają właściwości techniczne niezbędne do realizacji operacji i spełniają obowiązujące normy i standardy.

W przypadku zakupu sprzętu, maszyn i urządzeń używanych, oceny wraz z wyceną dokonują rzeczoznawcy posiadający uprawnienia do dokonywania wyceny (uprawnienia nadane np. przez NOT, SITR, SIMP itd.).

Jeśli cena zakupu maszyn lub urządzeń używanych jest wyższa od ich wartości rynkowej zawartej w wycenie sporządzonej przez rzeczoznawcę lub ceny podobnego nowego sprzętu, za koszt kwalifikowalny uznaje się jedynie wartość rynkową tego sprzętu, maszyn lub urządzeń określoną w wycenie.

Przypominamy, że na potrzeby realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? opracowana została na zlecenie ARiMR ekspertyza pt. ?Ujednolicona metodyka wyceny używanego sprzętu rolniczego refundowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego ?Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006? w zakresie działań 1.1 ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? oraz 2.4 ?Różnicowanie działalności rolniczej oraz zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów?.

Ekspertyza ta zawiera m.in.:

opis założeń w zakresie wyceny używanych maszyn rolniczych z uwzględnieniem wymagań SPO ?Restrukturyzacja??,
zalecane metody i techniki szacowania wartości rynkowej używanych maszyn i urządzeń rolniczych,
przykładowy wzór prawidłowego raportu z wyceny wraz z komentarzem.
Ogólne zasady (metodyka i technika) szacowania wartości rynkowej używanych maszyn i urządzeń rolniczych w odniesieniu do tego rodzaju sprzętu nabywanego w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? PROW 2007-2013 są takie same, jak w przypadku działania ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? SPO ?Restrukturyzacja?? (na potrzeby realizacji którego stworzona została ww. ekspertyza). W związku z tym informujemy, że wskazana w ekspertyzie metodyka i technika wyceny tego rodzaju maszyn i urządzeń może być stosowana także w odniesieniu do operacji realizowanych w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? PROW 2007-2013.

Należy przy tym pamiętać, że istnieją różnice w zakresie kwalifikowalności kosztów inwestycyjnych pomiędzy dwoma ww. działaniami.

    Przykład:

Zgodnie z ?Zasadami kwalifikowalności niektórych rodzajów kosztów? obowiązujących w działaniu ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych? SPO ?Restrukturyzacja??, zakup sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych kwalifikuje się do współfinansowania pod warunkiem, że m.in.:

sprzęt ten w ciągu ostatnich 7 lat od dnia zakupu nie został nabyty z wykorzystaniem pomocy krajowej lub pochodzącej z Unii Europejskiej,
cena sprzętu nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa od ceny podobnego nowego sprzętu.
W przypadku działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? PROW 2007-2013 należy zwrócić uwagę m.in. na następujące wymogi:

  • w dniu zakupu maszyny i urządzenia używane nie mogą być starsze niż 5-letnie,
  • do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty zakupu maszyn lub urządzeń używanych nieprzekraczające ich wartości rynkowej oraz ceny nowych podobnych maszyn i urządzeń.

W związku z powyższym informujemy, że składana wraz z Wnioskiem o płatność wycena wraz z opinią rzeczoznawcy (tzw. raport z wyceny wraz z komentarzem) dotycząca używanych maszyn i urządzeń rolniczych nabytych w ramach działania ?Modernizacja gospodarstw rolnych? musi uwzględniać specyfikę warunków kwalifikowalności kosztów, nieco odmienną od tej, jaka obowiązuje w działaniu ?Inwestycje w gospodarstwach rolnych?.