Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zmiany w "Programie rolnośrodowiskowym" w 2013 roku

Od 15 marca do 15 maja ARiMR  przyjmuje wnioski o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 roku. W tegorocznych zasadach przyznawania dopłat bezpośrednich i ONW nie ma istotnych dla rolników zmian w porównaniu z 2012 rokiem, natomiast są one dla rolników ubiegających się o przyznanie płatności w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy":

1. Wstrzymanie naboru na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 - strefy buforowe. Nie ma możliwości składnia wniosków z deklaracją tych pakietów zarówno pierwszorocznych jaki kontynuacyjnych. Rolnicy, którzy w poprzednich latach realizowali warianty 9.1 i 9.2 nie muszą zwracać wcześniej otrzymanych płatności, a zobowiązanie w tym zakresie wygasa.

2. Brak możliwości podjęcia nowego zobowiązania w wariancie 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 - uprawy sadownicze - Pakietu 2 - Rolnictwo ekologiczne. Dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy. Oczywiście takie wsparcie będzie wypłacane w dalszym ciągu tym rolnikom, którzy w poprzednich naborach wdrożyli takie uprawy w swoich gospodarstwach.

3. Brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 Produkcja towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych - uprawa prosa - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy.

4. Uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) które rolnik posiada w okresie od 15 marca do 30 września roku złożenia wniosku - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy.

5. Zmiana reguł przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego.

6. Wprowadzenie nowego załącznika dla wnioskodawców deklarujących pierwszy raz Pakiet 2 Rolnictwo ekologiczne w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 - trwałe użytki zielone:

  • zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie informacji i rejestracji zwierząt.

Załącznik ten składany jest do 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności w zakresie wariantu 2.3/2.4 - dotyczy tylko wniosków o przyznanie pomocy składanych po raz pierwszy.

7. Zmiana terminu dostarczenia wymienionych poniżej załączników w przypadku ubieganie się  o pomoc w ramach wariantu 6.2 Produkcja nasienna towarowa lokalnych odmian roślin uprawnych. Załączniki:

  • informacja o wynikach badania
  • świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego
  • oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej

muszą zostać złożone do 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Rolnicy którzy wdrożyli wcześniej ten wariant i kontynuują go w 2013 roku, wymienione załączniki będą składali dwukrotnie. Najpierw muszą złożyć te załączniki za rok 2012 razem z wnioskiem o pomoc, czyli w terminie od 15 marca do 15 maja 2013 r. Drugi raz załączniki za 2013 rok muszą złożyć do 31 października tego roku.

8. Wymagane załączniki w przypadku pakietu 7 Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie muszą być składane co roku. Takim załącznikiem jest kopia dokumentu, sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmująca oświadczenia: rolnika, zawierająca wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych, musi być składana do wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych.

9. Wprowadzono nowy dokument składany w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności - "Informacja o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007 - 2013".

Brak złożenia wniosku o przyznanie kolejnej płatności i brak złożenia "Informacji" skutkuje zwrotem całej płatności rolnośrodowiskowej przyznanej  do tej pory za realizację danego pakietu czy wariantu.

"Informację o realizowanym zobowiązaniu rolnośrodowiskowym w ramach PROW 2007 - 2013" składa się do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę rolnika, w terminie od 15 marca do 15 maja.

10. Wprowadzono nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego.
 
11. Zniesiono termin początkowy wydawania decyzji. Według stanu prawnego obowiązującego do 15 marca 2013 r. termin ten był ustalony na dzień 1 grudnia roku w którym został złożony wniosek. Po wprowadzeniu zmiany płatności rolnośrodowiskowe będą mogły być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku, oczywiście jeżeli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie.

12. Dokonane zostało ujednolicenie terminów koszenia trwałych użytków zielonych w przypadku równoczesnej realizacji na tych samych gruntach więcej jednego wariantu.

Do 21 marca 2013 r. do godziny 11.30 w Biurach Powiatowych ARiMR zostało złożonych ponad 50  tys. wniosków o przyznanie płatności w tym z deklaracją płatności ONW ponad 26,5 tys. oraz 1,9 tys.  wniosków kontynuacyjnych i 160 wniosków pierwszorocznych z deklaracją płatności rolnośrodowiskowej.

Szczegółowe zasady przyznawania płatności rolnośrodowiskowych w roku 2013, rolnicy mogą pozyskać w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR a także na stronie internetowej ARiMR, gdzie zamieszczone są szczegółowe informacje oraz wzory wymaganych dokumentów.

Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR

Data wprowadzenia: 20.03.2013
Data ostatniej modyfikacji: