Zaproszenie

Logo PROW 2014 - 2020

do składania Wniosków o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu, objętego załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub nowych lub znacznie udoskonalonych praktyk, procesów, technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Dziedziny nauki:
zgodnie z Wykazem dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Istnieje możliwość wyboru kilku dziedzin w przypadku posiadanych kompetencji.

Do zadań eksperta należeć będzie wydanie opinii eksperckiej:

1) w odniesieniu do:

a) wniosku o przyznanie pomocy, w szczególności w zakresie:

 • zgodności z kryteriami wyboru, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 9 – 13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Współpraca" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 25, z późn. zm.),
 • niezbędności przeprowadzania badań naukowych w ramach operacji,
 • racjonalności kosztów,
 • czasu niezbędnego do osiągnięcia celu operacji;

b) wniosku o przyznanie pomocy w przypadku przedstawienia nowej argumentacji w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie;

c) zmiany umowy o przyznaniu pomocy;

d) wniosku o płatność (pośrednią lub końcową);

e) wniosku o płatność (pośrednią lub końcową), w przypadku wniesienia prośby o ponowne rozpatrzenie sprawy;

f) innych zagadnień wymagających wiedzy eksperckiej w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-    na formularzu Opinia ekspercka, udostępnionym przez Agencję,

2) w terminie wynikającym z umowy.

Zasady wyboru

Kandydatem na eksperta może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wykształcenie (co najmniej tytuł inżyniera) lub wymagane uprawnienia oraz co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinach, określonych w Wykazie dziedzin w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia;
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz przepisów prawnych w odniesieniu do działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 6. deklaruje gotowość wydawania opinii w okresie realizacji działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 7. wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz na umieszczenie danych osobowych w Wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pożądane jest posiadanie przez kandydata:

 • doświadczenia związanego z uczestnictwem w realizacji projektów innowacyjnych,
 • doświadczenia w opiniowaniu, w ramach dziedziny nauki w której kandydat aplikuje,
 • publikacje/dorobek naukowy w ramach dziedziny nauki w której kandydat aplikuje.

Zgłoszenie wniosku

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu:

Wniosku o umieszczenie w wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny  operacji  realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (zwanym dalej Wnioskiem) - stanowiącym załącznik nr 1 do Zasad naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny  operacji  oraz sposobu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dostępny na stronie internetowej www.arimr.gov.pl

Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie, wykształcenie, uprawnienia, certyfikaty i inne.

Zgłoszenia należy składać na adres:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ul. Poleczki 33, Warszawa 02-822, z dopiskiem Departament Działań Delegowanych, działanie Współpraca.

NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW PROWADZONY JEST W TERMINIE:
od 19.01.2018 r. do 02.02.2018 r.

O terminowości złożenia zgłoszenia decyduje data WPŁYWU do Agencji.

Uwaga!
Zgłoszenia złożone po terminie, w którym przeprowadzany jest nabór kandydatów na ekspertów oraz zgłoszenia zawierające braki formalne pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Za braki formalne zgłoszenia, o którym mowa powyżej uznane zostanie:

 • nie wskazanie dziedziny we Wniosku  
 • wskazanie kilku dziedzin w jednym Wniosku
 • nie podpisanie Wniosku
 • nie wypełnienie wszystkich wymaganych pól Kwestionariusza osobowego kandydata na eksperta
 • nie złożenie albo nie podpisanie załącznika Nr 1 (Kwestionariusz osobowy kandydata na eksperta),

Nr 2 (Oświadczenie), Nr 3 (Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych) do Wniosku

Informacje dodatkowe:

Kandydatura na eksperta zostanie umieszczona w Wykazie kandydatów na ekspertów do wydania opinii
w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
, w przypadku spełnienia wszystkich obligatoryjnych kryteriów.

Wykaz kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji realizowanych w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zostanie umieszczony na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż zgodnie z  § 4 pkt. 15 Zasad naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji oraz sposobu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Agencja nie przewiduje odwołań od podjętej decyzji w zakresie wpisania na listę kandydatów na eksperta.

Wynagrodzenie eksperta ustalane jest każdorazowo przed podpisaniem umowy, zgodnie z Tabelą wynagrodzeń eksperta za wykonanie oceny.

Zasady naboru kandydatów na ekspertów, pracy ekspertów oraz wynagrodzenia eksperta uregulowane zostały w dokumentach:

 • Zasady naboru kandydatów na ekspertów do wydania opinii w ramach oceny operacji oraz sposobu prowadzenia wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania Współpraca objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • Zasady wyboru ekspertów, sporządzania opinii eksperckiej oraz wynagradzania ekspertów,
 • Umowa,
 • Tabela wynagrodzeń eksperta za wykonanie oceny.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres mailowy: delegowane@arimr.gov.pl

Więcej informacji - otwórz

Data wprowadzenia: 18.01.2018
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018 16:26