100 tys. zł wsparcia dla rolników z obszarów objętych ASF na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioski można składać do 28 lipca.  -  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

100 tys. zł wsparcia dla rolników z obszarów objętych ASF na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej. Wnioski można składać do 28 lipca.

Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF ruszyła 29 czerwca. Zdjęcie Paweł Leśniewski

Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich objętych ASF ruszyła 29 czerwca. Zdjęcie Paweł Leśniewski

Rolnicy z terenów objętych ASF (afrykańskim pomorem świń), którzy prowadzą chów lub  hodowlę świń i zdecydują się na jej zaprzestanie, mogą składać od 29 czerwca do 28 lipca 2017 r. w Oddziałach Regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie "Pomocy na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Wsparcie przyznawane jest w formie premii w wysokości 100 tys. zł rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który m.in. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Do tego okresu wlicza się również czas, w którym rolnik podlegał ubezpieczeniu społecznemu z tytułu prowadzenia działalności rolniczej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). O pomoc może się ubiegać osoba, która przez okres 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie wsparcia, nie prowadziła działalności gospodarczej. Kolejny warunek przyznania premii dotyczy wielkości ekonomicznej gospodarstwa rolnego. Nie może być ona większa niż 15 000 euro, a w przypadku prowadzenia produkcji zwierzęcej do wyliczenia tego wskaźnika nie bierze się pod uwagę danych wynikających z chowu lub hodowli świń. O 100 tys. premii może starać się osoba, która w roku złożenia wniosku lub co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o przyznanie pomocy otrzymała jednolitą płatność obszarową.  

Każdy wniosek zostanie poddany ocenie. Punkty będzie można otrzymać za:   

  • operacje realizowane przez beneficjenta, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy miał nie więcej niż 40 lat (3 punkty);  
  • innowacyjność operacji w odniesieniu do gminy, na obszarze której będzie zlokalizowane główne miejsce wykonywania działalności (2 punkty),
  • operacje realizowane w gminach o wysokim poziomie bezrobocia w województwie (0-2 punkty),
  • operacje, które przewidywać będą utworzenie, poza etatem przewidzianym dla beneficjenta, dodatkowe miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne (3-4 punkty),
  • operacje realizowane przez beneficjentów posiadających kwalifikacje zawodowe z zakresu podejmowanej działalności pozarolniczej (1 punkt),
  • większą średnioroczną liczbę świń w stadzie (0-3 punkty).

Na podstawie liczby punktów sporządzone zostaną dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy - jedna dla województwa mazowieckiego i druga łącznie dla pozostałych województw, w których znajdują się obszary objęte ASF.

Premia w wysokości 100 tys. zł. będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80 proc. premii - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana taka decyzja;

II - w wysokości 20 proc. premii - po realizacji biznesplanu.

Dokumenty aplikacyjne - otwórz

Więcej informacji - otwórz

Zasady przyznawania takiego wsparcia wyjaśnia Małgorzata Niemiec dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych:

Array

Program 1 Polskiego Radia 7 lipca 2017 r.


Array

Program 1 Polskiego Radia 10 lipca 2017 r.


Data wprowadzenia: 29.06.2017
Data ostatniej modyfikacji: 07.08.2017 08:21