Warmińsko-Mazurskie: Konferencja na temat eWnioskuPlus i "Modernizacji"

Za stołem prezydialnym przedstawiciele instytucji okołorolniczych

Za stołem prezydialnym przedstawiciele instytucji okołorolniczych

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie - uczestnicy na sali

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie - uczestnicy na sali

Wiceminister Zbigniew Babalski (z mikrofonem), pośrodku z-ca dyr. WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk (patrzy w obiektyw), po prawej stronie dyr. WMOR ARiMR Leszek Potorski, po lewej z-ca dyr. WMOR ARiMR Mieczysław Włos.

Wiceminister Zbigniew Babalski (z mikrofonem), pośrodku z-ca dyr. WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk (patrzy w obiektyw), po prawej stronie dyr. WMOR ARiMR Leszek Potorski, po lewej z-ca dyr. WMOR ARiMR Mieczysław Włos.

10 marca 2018 r. w Pieniężnie (powiat braniewski) przeprowadzona została regionalna konferencja pt. "Gospodarka rolna w powiecie braniewskim". ARiMR reprezentowali: dyr. WMOR Leszek Potorski, z-ca dyr. dr Marcin Kazimierczuk oraz z-ca dyr. WMOR Mieczysław Włos. Na spotkaniu obecny  był wiceminister Zbigniew Babalski, a także przedstawiciele pozostałych instytucji związanych z rolnictwem.

Bieżąca tematyka, poruszana kolejno przez dyrektorów kierujących Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Regionalnym ARiMR, skupiła się wokół trzech zagadnień. Tym najpilniejszym jest termin składania "Oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2018 r. w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności  złożonego w 2017 r.". Upływa on już 14 marca br., a takie oświadczenie złożyć mogą tylko rolnicy spełniający określone wymagania.

W kampanii ubiegania się o płatności bezpośrednie na rok 2018 obowiązuje zasada składania wniosków za pośrednictwem w aplikacji eWniosekPlus. Do tej pory na stronie www.arimr.gov.pl dostępna była wersja demo, która pozwalała na wstępne poznanie założeń jej działania. Wkrótce, bo już 15 marca, ruszy jej właściwa wersja. Składanie wniosków ma być szybsze, łatwiejsze i bardzie przyjazne.

Z-ca dyr. WMOR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk omówił trwający jeszcze nabór wniosków o przyznanie pomocy na „Modernizację gospodarstw rolnych”. Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu – maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca, w tym ich wyposażaniem – maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. To działanie zawsze budzi zainteresowanie gospodarzy chcących unowocześniać swoje gospodarstwo. Jeszcze do 20 marca można składać wnioski w oddziale regionalnym Agencji.

Trzecim omówionym zagadnieniem, był problem ASF. Pomimo starań, jego zasięg powoli rozprzestrzenia się. Dlatego ważne jest przestrzeganie przepisów, które zostały opracowane tak, by pomóc gospodarzom. 10 lutego br. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 303), wprowadzające nową formę pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej, którzy utrzymywali bądź utrzymują te zwierzęta w siedzibach stada położonych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR.


Tekst: Katarzyna Kaczmarek

Data wprowadzenia: 12.03.2018
Data ostatniej modyfikacji: 12.03.2018 14:24