Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom z PROW 2014 - 2020

Od 20 sierpnia do 16 września młodzi rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020.

Od 20 sierpnia do 16 września młodzi rolnicy mogli składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020.

Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, można było składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Wydłużenie terminu podał do publicznej wiadomości Prezes ARiMR Andrzej Gross 25 sierpnia za pośrednictwem portalu internetowego Agencji, a stosowne ogłoszenie w tej sprawie zostanie opublikowane w dzienniku ogólnopolskim 27 sierpnia.

Wnioski o przyznanie pomocy można było składać od 20 sierpnia do 16 września osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. W tym czasie ARiMR przyjęła 3354 takie wnioski.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Punkty będą przyznawane m.in. za powierzchnię utworzonego gospodarstwa, posiadane kwalifikacje zawodowe, rodzaj planowanej produkcji, rodzaj inwestycji czy przynależność do grup producentów rolnych. Punktowane będzie również to jak działalność rolnicza będzie wpływała na ochronę środowiska naturalnego, różnica wieku pomiędzy przekazującym, a przejmującym gospodarstwo oraz to czy gospodarstwo zostało przejęte w całości. Przyznane punkty zostaną zsumowane i na tej podstawie zostanie utworzona lista określająca kolejność przysługiwania pomocy. 

W ramach PROW 2014 - 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.

Premie dla młodych rolników w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 różnią się od tych ze "starego" PROW-u. Najważniejsza zmiana polega na tym, że wsparcie będzie przyznawane tylko tym wnioskodawcom, którzy już rozpoczęli urządzanie gospodarstwa rolnego, a prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący rozpoczną po otrzymaniu decyzji o przyznaniu pomocy.

O premie w tym naborze mogła się starać osoba, która:

  • miała nie więcej niż 40 lat,
  • posiadała odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
  • po raz pierwszy rozpoczynała prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kierujący gospodarstwem, co oznacza, że do dnia złożenia wniosku nie prowadziła gospodarstwa rolnego jako kierujący,
  • stała się właścicielem  lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed jego złożeniem.

Młody rolnik ma też trzy lata na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych (wykształcenia), liczone od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy.

Inne wymagania dotyczą wielkości ekonomicznej gospodarstwa (SO), która nie może być mniejsza niż 13 tysięcy euro i nie większa niż 150 tysięcy euro.

Kolejny wymóg dotyczy powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. Musi być ona co najmniej równa średniej krajowej, a w województwach o średniej niższej niż krajowa - średniej wojewódzkiej i nie większa niż 300 hektarów. Przy czym określony został wymóg, że przynajmniej 70% minimalnej wielkości stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Pomoc nie może zostać przeznaczona na: chów drobiu (z wyjątkiem produkcji ekologicznej), prowadzenie plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne, prowadzenie niektórych działów specjalnych produkcji rolnej.

Ponadto beneficjent zobowiązany będzie do prowadzenia uproszczonej rachunkowości w gospodarstwie, a w wyniku realizacji biznesplanu wartość ekonomiczna gospodarstwa wzrośnie co najmniej o 10%.

Premia w wysokości 100 tys. złotych będzie wypłacana w dwóch ratach:

I - w wysokości 80% - po spełnieniu przez beneficjenta, w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy, warunków z zastrzeżeniem których została wydana ww. decyzja;

II - w wysokości 20% - po realizacji biznesplanu.  

Komunikat Prezesa ARiMR z dnia 10 września 2015 r. w sprawie planowanej zmiany warunków przyznawania pomocy dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020 - otwórz

Premie dla młodych rolników - dokumenty aplikacyjne

Wiele osób zainteresowanych premiami dla młodych rolników, kierowało do ARiMR pytania czy jeżeli składali wnioski o dopłaty bezpośrednie, czy też ubiegali się o przyznanie pomocy z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 lub mają zarejestrowane na siebie zwierzę gospodarskie, to czy mogą ubiegać się o przyznanie premii młodym rolnikom w tegorocznym naborze. W wymienionych wyżej przypadkach taka osoba nie może otrzymać pomocy na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Wynika to z tego, że złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie1, czy też inny rodzaj wsparcia rozdzielanego przez ARiMR z budżetu UE lub budżetu krajowego2 lub posiadanie zwierzęcia gospodarskiego3, a także prowadzenie specjalnego działu produkcji rolnej4 traktowane jest jak prowadzenie gospodarstwa jako kierujący, a to wyklucza możliwość skorzystanie z premii dla młodego rolnika. Lecz jeżeli wnioskodawca urządzał gospodarstwo, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie „Premii dla młodych rolników” i w tym czasie złożył wniosek o płatności bezpośrednie, a następnie wniosek ten wycofał, to uznaje się, że wnioskodawca pozostawał urządzającym, a nie kierującym gospodarstwem.

 Młodzi rolnicy pytają o zasady przyznawania premii w 2015 roku ARiMR odpowiada - otwórz

Ekspert ARiMR wyjaśnia jak wypełnić wniosek o przyznanie wsparcia - otwórz

Jak wypełnić biznes plan radzi specjalista z ARiMR - otwórz 


1 z wyłączeniem przypadku gdy wystąpiła o te płatności w związku z urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia

2 z wyłączeniem kredytu udzielanego na utworzenie nowego gospodarstwa

3 z wyłączeniem przypadku gdy była posiadaczem takich zwierząt w związku z:

a) prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu tymi zwierzętami lub

b) urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia, w którym jest prowadzona działalność w zakresie produkcji zwierzęcej

4 z wyłączeniem:

a) następujących działów specjalnych:

  • chowu kur, kaczek, gęsi lub indyków, z wyłączeniem produkcji ekologicznej;
  • prowadzenia plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne;
  • prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej: hodowla zwierząt laboratoryjnych, hodowla ryb akwariowych, hodowla psów rasowych oraz hodowla kotów rasowych;

b) hodowli i chowu koni hodowlanych poza gospodarstwem w liczbie nie większej niż 2 sztuki;

c) przypadku prowadzenia działu specjalnego produkcji rolnej w związku z urządzaniem gospodarstwa nabytego w wyniku dziedziczenia.


Tekst: DKS i MRiRW
Zdjęcie: Grzegorz Chylewski

Array

Młodzi rolnicy mogą dwa tygodni dłużej składać wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 - 2020 - mówi Andrzej Gross prezes ARiMR. Program1 Polskiego Radia 31 sierpnia 2015 r.


Array

Wsparcie dla młodych rolników - Program1 Polskiego Radia 28 sierpnia 2015 r.


Array

Wypełnienie wniosku o przyznanie 100-tysięcznej premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania nie było trudne - twierdzą młodzi rolnicy, którzy skorzystali z takiej pomocy w 2014 r. W audycji także o innych rodzajach wsparcia na jakie mogą liczyć takie młode osoby mówi Prezes ARiMR Andrzej Gross. Program 1 Polskiego Radia 24 sierpnia 2015 r.


Array

Od 20 sierpnia młodzi rolnicy mogą ubiegać się o 100 tys. zł premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. O szczegółach pomocy mówi Prezes ARiMR Andrzej Gross. Program 1 Polskiego Radia 21 sierpnia 2015


Array

Prezes ARiMR Andrzej Gross o wsparciu dla młodych rolników z PROW 2014 - 2020.


Array

Od 20 sierpnia do 2 września młodzi rolnicy mogą ubiegać się o pomoc na samodzielne rozpoczęcie prowadzenia gospodarstwa - zapowiedział Prezes ARiMR Andrzej Gross w Programie w 1 Polskiego Radia.


Array

Prezes Andrzej Gross wyjaśnia kto może skorzystać z premii dla młodych rolników, przyznawanej w ramach PROW 2014 - 2020. Program 1 Polskiego Radia 27 lipca 2015 r.


Data wprowadzenia: 17.09.2015
Data ostatniej modyfikacji: