Olsztyn: Międzynarodowa konferencja na temat nadużyć finansowych wobec Unii Europejskiej

Uczestnicy konferencji - z mikrofonem mł. insp. Edward Szydłowski, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji

Uczestnicy konferencji - z mikrofonem mł. insp. Edward Szydłowski, z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji

Prezentacja ARiMR w trakcie wystąpienia kier. A. Helbrechta (BKiB)

Prezentacja ARiMR w trakcie wystąpienia kier. A. Helbrechta (BKiB)

Od lewej podinsp. K. Knopik (Wydz. do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP), z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. E. Szydłowski, z-ca dyr. WMOR ARiMR dr M. Kazimierczuk

Od lewej podinsp. K. Knopik (Wydz. do walki z Przestępczością Gospodarczą KWP), z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji mł. insp. E. Szydłowski, z-ca dyr. WMOR ARiMR dr M. Kazimierczuk

Wystąpienia prelegentów podczas konferencji

Wystąpienia prelegentów podczas konferencji

Wystąpienie z-cy dyr. w WMOR ARiMR dr. M. Kazimierczuka

Wystąpienie z-cy dyr. w WMOR ARiMR dr. M. Kazimierczuka

Uczestnicy z Policji rumuńskiej

Uczestnicy z Policji rumuńskiej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa została zaproszona przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie do wzięcia udziału w konferencji zorganizowanej w ramach projektu "Międzynarodowa współpraca organów ścigania w celu wzmocnienia aktywności w zapobieganiu i walce z nadużyciami finansowymi na szkodę UE w dziedzinie rolnictwa". Funkcjonariusze z Warmii i Mazur są partnerem tego przedsięwzięcia wspólnie z funkcjonariuszami z Rumunii, Bułgarii i Mołdawii.
W ramach programu w dniach 11-13.09.2017 r. w Olsztynie odbywały się warsztaty pn. "Oszustwa popełniane w sektorze rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem przyznawanych subsydiów", w których udział wzięli przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR. Zaprezentowali oni strukturę i zadania realizowane przez ARiMR. Omówili metody pracy, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów zapobiegających nadużyciom i przestępczości na szkodę Polski i Unii Europejskiej. Wystąpienia były tłumaczone symultanicznie na 3 języki.
Zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego OR ARiMR dr Marcin Kazimierczuk wystąpił z prezentacją na temat struktury organizacyjnej ARiMR, zwracając uwagę na zróżnicowanie podobnych instytucji w pozostałych krajach UE. Polska agencja płatnicza jest niewątpliwie największą w Europie. Szczegółowo omówił zadania realizowane przez poszczególne departamenty i biura, uświadamiając zebranym, jak wielkie kwoty pieniężne wspierają polskie rolnictwo. Zwrócił uwagę na dbałość o właściwe procedury i systemy kontroli, tak by eliminować potencjalne zagrożenia. Z sali zadano pytania dotyczące zasad przekazywania środków. Dyrektor Kazimierczuk wyjaśnił różnice między pomocą, która zależy od wielkości posiadanego gospodarstwa, przy spełnieniu podstawowych wymogów, a działaniami premiowymi, w odróżnieniu od działań inwestycyjnych, które refundują koszty kwalifikowane przy wkładzie własnym wnioskodawcy, który podpisał wcześniej stosowne umowy.
Kierownik BKiB Andrzej Helbrecht mówił o doświadczeniach ARiMR w postępowaniu z nadużyciami finansowymi w projektach realizowanych w ramach programów rolnych. Wyjaśnił różnice między nadużyciami a nieprawidłowościami. Mówił o dbałości o ochronę interesów finansowych Unii. Przedstawił zewnętrzne ryzyko nadużyć finansowych, którego źródłem mogą być beneficjenci i inne podmioty, oraz wewnętrzne ryzyko nadużyć, którego źródłem mogą być sami pracownicy ARiMR. W ślad za tym, istniejące procedury i zabezpieczenia mają na celu eliminowanie zagrożeń. Goście z Rumunii byli zainteresowani, kto dokonuje oceny czy coś jest tylko nieprawidłowością, czy już nadużyciem. Następne pytania dotyczyły współpracy z policją - czy jest możliwa i na jakich zasadach prowadzona. Zebranych interesowała także kwestia wzajemnych konsultacji. Kilka przykładów z praktyki pozwoliło lepiej zobrazować sytuacje problemowe.  
Naczelnik wydziału w Biurze Kontroli na Miejscu Marek Koziołowski zapoznał zebranych z czynnościami kontrolnymi przeciwdziałającymi nieprawidłowościom w przyznawaniu dotacji rolnych realizowanymi przez BKM. Przybliżył powody i zakres kontroli oraz metody ich przeprowadzania. Zebrani byli zainteresowani konkretnymi przykładami stwierdzonych nieprawidłowości i skutkami, jakie z tego wynikały.
Wśród prelegentów byli także funkcjonariusze Wydziału dw. z PG KWP w Olsztynie oraz zaproszeni przedstawiciele KGP i Prokuratury Okręgowej. Drugiego dnia uczestnicy konferencji odwiedzili gospodarstwa rolników korzystających z funduszy UE udostępnianych przez ARiMR i wzorcowo spełniających wymogi udzielonej pomocy.
Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie jest partnerem realizowanego przez policję rumuńską regionu Călăraşi w ramach programu Hercule III 2014-2020 wspieranego przez Unię Europejską - OLAF/2016/D1/068. Jak informuje KWP - celem projektu jest lepsze zrozumienie metod i technik popełniania oszustw w dziedzinie rolnictwa oraz wymiana wiedzy w obszarze zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE (w szczególności tych, związanych z subsydiami przyznawanymi w sektorze rolnictwa). W projekcie udział biorą przedstawiciele 5 instytucji partnerskich: z Rumunii - Policja regionu Călăraşi, Bacău, Dolj, Bułgarii - Policja regionu Silistra, Mołdawii - Dyrekcja nr 3 Narodowego Inspektoratu Śledczego w Kiszyniowie oraz z Polski - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Tekst: Katarzyna Kaczmarek

Data wprowadzenia: 13.09.2017
Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2017 14:59