Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Logotyp ARiMR

o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w dniach od 27 kwietnia do 26 maja 2017 r.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 982, z 2016 r. poz. 345 oraz
z 2017 r. poz. 208).

Pomoc finansowa w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" może być przyznana osobie fizycznej, która m.in.:

  • ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiąże się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy,
  • rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze załączników wraz z instrukcjami ich wypełniania są dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (otwórz) Można je również otrzymać w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR.

Wniosek o przyznanie pomocy składa się osobiście lub przez upoważnioną osobę lub przesyłką poleconą nadaną w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948) do dyrektora oddziału regionalnego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 udzielane są w punktach informacyjnych w siedzibach biur powiatowych i oddziałów regionalnych ARiMR (adresy znajdują się na stronie www.arimr.gov.pl - otwórz) i pod numerem bezpłatnej infolinii 800 38 00 84.

Data wprowadzenia: 27.03.2017
Data ostatniej modyfikacji: 26.03.2017 22:30