Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Odpowiedzi na pytania dotyczące zasad przyznawania płatności bezpośrednich

Czy płatności bezpośrednie przysługują do ogródka przydomowego? Do ogródka przydomowego przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa), pod warunkiem, że jego powierzchnia (zajęta pod uprawę różnych gatunków roślin) wynosi, co najmniej 0,1 ha. Ogródek przydomowy - to powierzchnia przeznaczona pod uprawę płodów rolnych z zamiarem ich zużytkowania przez posiadacza gospodarstwa rolnego. Ogródki przydomowe są oddzielone od reszty gruntów rolnych. Mogą składać się zarówno z gruntu ornego oraz upraw wieloletnich. Czy płatności bezpośrednie przysługują do sadów wielogatunkowych? TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - o ile uprawa sadownicza spełnia wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej - co najmniej 0,1 ha, nawet, jeżeli na tej działce występują różne gatunki drzew (np. jabłoń, grusza) Czy płatności bezpośrednie przysługują do:

 • plantacji wieloletnich?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - o ile spełniają wymóg działki rolnej, tzn. stanowią jedną uprawę o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

 • uprawy warzyw?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - o ile spełniają wymóg działki rolnej, tzn. stanowią jedną uprawę o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

 • uprawy kwiatów?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - o ile spełniają wymóg działki rolnej, tzn. stanowią jedną uprawę o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

 • uprawy roślin ozdobnych?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - o ile spełniają wymóg działki rolnej, tzn. stanowią jedną uprawę o powierzchni, co najmniej 0,1 ha.

 • uprawy w namiotach foliowych?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - pod warunkiem, że zajmują powierzchnię, co najmniej 0,1 ha.

 • szklarni?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - pod warunkiem, że zajmują powierzchnię, co najmniej 0,1 ha; wyklucza się produkcję roślin na stołach (w tym na wielu poziomach), w donicach itp.

 • mieszanek kwiatowych sianych z przeznaczeniem do produkcji pszczelarskiej?

TAK, przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - pod warunkiem, że zajmują powierzchnię, co najmniej 0,1 ha; Czy można uzyskać płatności uzupełniające do:

 • plantacji nasiennej seradeli?

NIE, płatności uzupełniające nie przysługują do plantacji nasiennej seradeli, płatności uzupełniające przysługują natomiast do uprawy seradeli na zielonkę.

 • kukurydzy cukrowej, kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę?

TAK, płatności uzupełniające przysługują do wszystkich zbóż, także do kukurydzy cukrowej oraz do kukurydzy przeznaczonej na kiszonkę.

 • dyni pastewnej?

NIE, dynia pastewna nie znajduje się w wykazie roślin objętych płatnościami uzupełniającymi. Płatności uzupełniające przysługują tylko do określonych roślin przeznaczonych na paszę, wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi (Dz. U. Nr 65, poz. 596).

 • mieszanek zbożowych na kiszonkę?

TAK, do mieszanek zbożowych płatności uzupełniające przysługują zarówno w przypadku ich uprawy na ziarno jak i na zielonkę wykorzystywaną na paszę. Czy w przypadku graniczenia ze sobą działek, na których uprawia się te same gatunki roślin, lecz różne ich formy, można traktować te działki jako jedną działkę rolną? TAK, np. w przypadku uprawy pszenicy ozimej i jarej lub rzepaku ozimego i jarego, działki takie można potraktować jako jedną działkę rolną. Czy do jednolitej płatności obszarowej uprawnione są łąki i pastwiska? TAK, do łąk i pastwisk przysługuje zarówno jednolita płatność obszarowa jak i płatności uzupełniające. Jaką roślinę rolnik wpisuje do wniosku w przypadku, gdy obecnie uprawia na danej działce seradelę a jesienią zasieje działkę żytem? Rolnik powinien wpisać we wniosku te rośliny, które uprawiane są w plonie głównym. W przypadku, gdy w czasie jednego roku, na określonej powierzchni jest uprawianych kilka roślin, uprawę główną stanowi ta uprawa, która posiada największą wartość produkcji. Jeżeli jednak wartość produkcji nie wskazuje, która uprawa stanowi uprawę główną, wówczas przyjmuje się, że uprawą główną jest ta uprawa, która zajmuje grunt rolny przez najdłuższy czas.
W omawianym przypadku seradela stanowi roślinę uprawianą w plonie głównym, natomiast żyto będzie uprawą główną w przyszłym roku. Jak traktować działki rolne podzielone rowami melioracyjnymi? Jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości do 2 m, stanowiący integralną część (lub element) utrzymywania gruntów w dobrej kulturze rolnej, to powierzchnię rowu należy traktować jako część działki rolnej.
Jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości do 2 m stanowiący odrębny przedmiot władania (odrębna działka ewidencyjna), to powierzchnię rowu należy odjąć od powierzchni działki rolnej.
Jeżeli działkę rolną dzieli rów melioracyjny o szerokości większej niż 2 m, to powierzchnię rowu należy odjąć od powierzchni działki rolnej. Czy drogi dojazdowe można wliczyć do powierzchni działki rolnej? Drogi technologiczne (np. na plantacjach chmielu) lub drogi dojazdowe do pól o nawierzchni gruntowej wlicza się do powierzchni działki rolnej, pod warunkiem, że w ewidencji gruntów i budynków użytek gruntowy dla tej części działki rolnej nie został wykazany jako droga. Czy do plantacji wierzby energetycznej i wikliny przysługują płatności bezpośrednie? NIE, do plantacji wierzby energetycznej i wikliny nie przysługują płatności bezpośrednie (tj. jednolita płatność obszarowa i płatności uzupełniające do powierzchni uprawy). W oparciu o polską klasyfikację wyrobów i usług wiklinę umieszczono w Sekcji A, Dziale 02 pt. "Produkty gospodarki leśnej i usługi związane z leśnictwem"- należy przez to rozumieć, że wiklina zaliczona jest do upraw leśnych, a płatności bezpośrednie do gruntów leśnych nie przysługują. Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z prawem unijnym drzewa i krzewy przeznaczone do produkcji energii nie mogą być objęte płatnościami bezpośrednimi. Czy do plantacji choinek na gruntach rolnych przysługują płatności bezpośrednie? NIE, do plantacji choinek (drzewek bożonarodzeniowych) na gruntach rolnych nie przysługują płatności bezpośrednie (tj. jednolita płatność obszarowa i płatności uzupełniające do powierzchni uprawy). Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z prawem unijnym drzewka bożonarodzeniowe zalicza się do upraw leśnych, niezależnie miejsca ich uprawy. Czy płatności bezpośrednie przysługują do szkółek drzew i krzewów? TAK, do szkółek drzew i krzewów przysługuje tylko jednolita płatność obszarowa tzw. podstawowa, pod warunkiem, że szkółki te stanowią jedną uprawę, o powierzchni co najmniej 0,1 ha oraz utrzymywaną w dobrej kulturze rolnej. Szkółka drzew i krzewów - to powierzchnia z młodymi zdrewniałymi roślinami rosnącymi na otwartej przestrzeni w celu następnego przesadzenia. Obejmuje: szkółki winorośli i podkładek korzeniowych; szkółki drzew owocowych; szkółki roślin ozdobnych; drzewa i krzewy do nasadzeń w ogrodach, parkach, na poboczach dróg oraz na skarpach, np. rośliny na żywopłoty, krzewy różane i inne krzewy ozdobne. Czy w związku z tym, że we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych nie wpisuje się gatunków uprawianych warzyw - działkę rolną stanowią "ogółem warzywa"? Jeżeli np. uprawiane są: marchew, pietruszka, kalafior - uprawy te są traktowane łącznie jako jedna działka rolna (w sumie pow. min. 0,10 ha) - we wniosku wpisujemy jedną działkę rolną określoną jako "warzywa" czy też traktujemy poszczególne gatunki warzyw jako trzy odrębne działki rolne i oznaczamy każdą z nich jako "warzywa" (wpisujemy trzy działki rolne określone jako "warzywa" a każda z działek musi mieć pow. min. 0,10 ha)? W przypadku ubiegania się o jednolitą płatność obszarową (tzw. płatność podstawowa) do powierzchni uprawy warzyw, producent rolny we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych nie musi wpisywać konkretnego gatunku rośliny warzywnej (np. marchew, pietruszka) wpisuje tylko nazwę danej grupy roślin (warzywa). Dopuszczalne jest zatem potraktowanie tej powierzchni jako jednej działki rolnej z uprawą wielogatunkową, składającą się z kilku gatunków warzyw. Jeżeli wnioskodawca uprawia np. trzy gatunki warzyw (marchew, pietruszka, kalafior) na jednej działce o łącznej powierzchni 0,1 ha - to we wniosku tę działkę rolną wpisuje jako "warzywa" (nie musi podawać poszczególnych gatunków, które potraktowane osobno nie stanowiłyby działki rolnej o wymaganej minimalnej powierzchni). Należy podkreślić, że uzyskanie jednolitej płatności obszarowej (tzw. podstawowej) do powierzchni upraw wielogatunkowych dotyczy tylko grup wymienionych w "Wytycznych krajowych dla realizacji płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w 2004 r." zamieszczonych na stronie internetowej MRiRW. W przypadku pozostałych gatunków roślin uprawianych na gruntach ornych należy we wniosku zawsze podać nazwę gatunku rośliny uprawnej dla danej działki rolnej. Jak rozliczać uprawy pod szkłem i osłonami? Czy sumę wszystkich wolnostojących namiotów (szklarni) możemy traktować jako jedną działkę rolną, jeśli są one w zwartych kompleksach (w praktyce bardzo rzadko występują namioty czy szklarnie o pow. 10 i więcej arów)? Jeśli tak, to proszę określić parametry, które trzeba spełnić do uznania kilku namiotów (szklarni) za jedną działkę rolną, np. maksymalnych odległości między poszczególnymi namiotami (szklarniami). Do upraw w namiotach foliowych i pod szkłem przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) pod warunkiem, że zajmują one powierzchnię nie mniejszą niż 0,1 ha; Do powierzchni działki rolnej zalicza się powierzchnię, na której znajduje się szklarnia (namiot), natomiast nie wlicza się powierzchni stołów (w tym na wielu poziomach), uprawy w donicach itp. Sumę wszystkich wolnostojących namiotów (szklarni) oraz powierzchnie znajdujące się pomiędzy nimi, które umożliwiają prawidłową ich obsługę (utrzymywane są w dobrej kulturze rolnej), możemy traktować jako jedną działkę rolną, pod warunkiem, że stanowią zwarty kompleks. Czy namioty foliowe (szklarnie), w których uprawiane są różne rośliny (np. pomidory i ogórki) można uznać za jedną działkę rolną? TAK , jeśli spełniają wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej - nie mniejszej niż 0,1 ha oraz są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Czy należy się dopłata do sadów, w których są mieszanki drzew owocowych i czy są określone parametry dotyczące wymaganej ilości drzew na danej powierzchni w kontekście dopłat bezpośrednich? TAK, do takiej uprawy przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa), także w przypadku, gdy na tej działce występują różne gatunki drzew owocowych (np. jabłoń, grusza), jeżeli uprawa sadownicza spełnia wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej - co najmniej 0,1 ha i jest utrzymywana w dobrej kulturze rolnej. Sady mogą być typu ciągłego z minimalnymi odstępami pomiędzy drzewami lub typu nieciągłego z dużymi odstępami pomiędzy drzewami i nie mogą obejmować innych upraw. Czy osoba będąca posiadaczem 1,30 ha gruntów, na których jest zabudowanie o powierzchni 0,20 ha a 1,10 ha to są użytki rolne, na których znajduje się 5 działek rolnych o powierzchni 4 x 0,08 ha i jedna 0,78 ha może ubiegać się o dopłaty? W podanym przypadku wnioskodawca nie otrzyma dopłaty, ponieważ nie posiada działek rolnych o łącznej powierzchni 1 ha, kwalifikujących się do objęcia płatnościami. Działka rolna o powierzchni 0,08 ha, na której uprawiana jest jedna roślina, nie kwalifikuje się do płatności bezpośrednich, ponieważ jest mniejsza niż 0,1 ha. Czy plantacje porzeczki podlegają dopłatom? Plantacje porzeczek zalicza się do upraw wieloletnich, do których przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa) - pod warunkiem, że grunty rolne spełniają wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej - co najmniej 0,1 ha oraz są utrzymywane w dobrej kulturze rolnej. Gdzie powinien złożyć wniosek rolnik posiadający ziemie zarówno w Czechach, jak i w Polsce? Producent rolny może złożyć wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w Biurze Powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Wniosek można składać osobiście lub przesłać za pośrednictwem poczty. Do płatności bezpośrednich w Polsce uprawnione są grunty rolne utrzymywane w dobrej kulturze rolnej, znajdujące się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. O płatności na grunty rolne położone w Czechach producent rolny może złożyć wniosek w czeskiej agencji płatniczej. Czy rolnik może ubiegać się o dopłaty na działkę, która praktycznie, co roku jest zalewana przez rzekę? Tak, jeżeli podtapianie działki rolnej jest czasowe i jest możliwe prawidłowe gospodarowanie na tej działce oraz grunt rolny spełnia wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej, co najmniej 0,1 ha i jest utrzymywany w dobrej kulturze rolnej, wówczas producent rolny może ubiegać się o jednolitą płatność obszarową (tzw. podstawową) oraz o płatności uzupełniające, o ile uprawia rośliny objęte płatnościami uzupełniającymi np. trwałe użytki zielone. Prosimy o dodatkowe informacje odnośnie dopłat do ziemniaków skrobiowych i tytoniu. W instrukcji wypełniania wniosku zamieszczona jest informacja o tym, iż płatności uzupełniające przyznaje i wypłaca w odrębnym trybie Agencja Rynku Rolnego? Do powierzchni uprawy ziemniaków przeznaczonych na skrobię oraz do powierzchni uprawy tytoniu przysługuje jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa), o ile te uprawy utrzymane są w dobrej kulturze rolnej. Nie przysługuje płatność uzupełniająca do powierzchni tych upraw. Płatności uzupełniające przysługują producentowi rolnemu do produkcji surowca tytoniowego i do ziemniaków przeznaczonych do przetworzenia na skrobię, zawierających nie mniej niż 13% skrobi. Płatność przysługuje za ilość skrobi zawartej w dostarczonych ziemniakach i wypłacana jest przez Agencję Rynku Rolnego na wniosek producenta rolnego. Wniosek o przyznanie płatności należy złożyć do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Producentowi surowca tytoniowego przysługuje płatność za ilość surowca tytoniowego dostarczonego podmiotowi posiadającemu zezwolenie na jego przetwarzanie w ramach umowy zawartej na uprawę tytoniu i przydzielonego limitu produkcji. Wniosek o przyznanie płatności należy złożyć do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego. Jakie dopłaty przysługują do topinamburu uprawianego przez koła łowieckie na paszę dla zwierzyny łownej? Do topinamburu uprawianego przez koła łowieckie na gruntach rolnych, na paszę dla zwierzyny łownej, przysługuje tylko jednolita płatność obszarowa (tzw. podstawowa), pod warunkiem utrzymywania tych gruntów w dobrej kulturze rolnej oraz spełnienia wymogu minimalnej powierzchni działki rolnej 0,1 ha. Płatność uzupełniająca w tym przypadku nie przysługuje, ponieważ płatności uzupełniające do powierzchni paszowej (trwałe użytki zielone i wybrane rośliny paszowe uprawiane na gruntach ornych w plonie głównym) przysługują tylko do tych powierzchni, z których rośliny są przeznaczane na paszę dla zwierząt, których chów jest dotowany w UE (bydło, owce, kozy). Po jakim kursie euro będą naliczane płatności bezpośrednie do gruntów rolnych? Płatności bezpośrednie będą naliczane według kursu wymiany, stanowiącego średnią kursów wymiany obowiązujących w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Komisja Europejska określi ten kurs do końca lipca 2004 r.

Data wprowadzenia: 30.04.2004
Data ostatniej modyfikacji: