Można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Pomocy technicznej finansowanej w ramach PROW 2014 - 2020

Logotyp PROW 2014 - 2020

Od 31 stycznia 2017 r. można ubiegać się o przyznanie Pomocy technicznej w ramach PROW 2014 - 2020. Wnioski o wsparcie można składać w Centrali ARiMR osobiście lub rejestrowaną przesyłką pocztową. O pomoc mogą ubiegać się: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; Ministerstwo Finansów; podmioty, którym zostaną delegowane zadania instytucji zarządzającej i agencji płatniczej; podmioty zaangażowane w działania związane z funkcjonowaniem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w tym podmioty odpowiedzialne za zapewnienie rozpowszechniania informacji na temat Programu; Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Pomoc techniczną można otrzymać na operacje realizowane w ramach dwóch schematów: wzmocnienie systemu wdrażania PROW 2014 - 2020 oraz wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020.

W ramach pomocy technicznej można uzyskać refundacje wszystkich kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację danej operacji. Na taką pomoc przewidziano w całym PROW 2014 - 2020 208,28 mln euro.

Więcej informacji - otwórz

Data wprowadzenia: 01.02.2017
Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2017 11:09