Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR wyjaśnia, kto może skorzystać z dofinansowania do zakupu środków transportu z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"

W związku z napływającymi do ARiMR wątpliwościami rolników i dziennikarzy, Biuro Prasowe Agencji wyjaśnia, że dofinansowaniem zakupu środków transportu wykorzystywanych przez osoby i firmy prowadzące działalność pozarolniczą z działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" nie mogą być objęte podmioty prowadzące jedynie działalność zarobkową w zakresie przewozu towarów.

Jak już informowaliśmy sprawa ta jest uregulowana w § 5 ust. 1 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (Dz. U. Nr 200 poz. 1442 z póź. zm.).

Zgodnie z tym rozporządzeniem, kosztami kwalifikowanymi mogą być objęte projekty dotyczące zakupu samochodów przeznaczonych do przewozu towarów przez firmy zajmujące się przetwórstwem, handlem, usługami budowlanymi i innymi rodzajami działalności niż zarobkowanie w zakresie drogowego transportu towarów. Dofinansowanie w ramach "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" przewidziane jest również dla beneficjentów, którzy ubiegają się o zakup pojazdów do przewozu osób.

Ograniczenie dotyczące finansowania środków transportu w firmach zajmujących się zarobkowo drogowym przewozem towarów wynika z przepisów art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 379 opublikowany 28 grudnia 2006, s.5).

Niestety część wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie nie zapoznała się dokładnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa określającym warunki i tryb przyznawania pomocy z "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" i zwróciła się do ARiMR o dofinansowanie zakupu samochodów, które miały służyć wyłącznie świadczeniu usług w postaci przewozu towarów. Takie wnioski niestety nie mogą być pozytywnie rozpatrzone przez Agencję.

Zobacz także:
Informacja dla Wnioskodawców Działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którzy złożyli wnioski o przyznanie pomocy w ramach naboru w 2008 r.

Biuro Prasowe

Wprowadził: Wojcieszak Paweł

Data wprowadzenia: 24.11.2008
Data ostatniej modyfikacji: