Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR publikuje listę określająca kolejność przysługiwania pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"

Lista krajowa operacji w zakresie "mikroinstalacji prosumenckich" w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013.

Kolejność przysługiwania pomocy została ustalona w oparciu o kryteria określone
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  24 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 466).

Na Liście krajowej operacji kolorem żółtym zaznaczono operacje (pozycje od 1 do 121), dla których zapotrzebowanie na dzień 05.08.2015 r. nie przekracza dostępnego limitu finansowego, przewidzianego na realizację operacji w zakresie mikroinstalacji prosumenckich.

W pierwszej kolejności (pozycje od 1 do 48) zostały umieszczone po trzy operacje z każdego województwa, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w danym województwie.

Na kolejnych pozycjach Listy (pozycje od 49 do 121) zostały umieszczone operacje ze wszystkich województw w kolejności wynikającej z liczy uzyskanych punktów.

W przypadku operacji, które uzyskały tę samą liczbę punktów, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała niższa wartość podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadająca na 1 mieszkańca.

Natomiast w przypadku operacji o tej samej liczbie punktów i identycznej wartości podstawowego dochodu podatkowego gminy przypadającej na 1 mieszkańca, o kolejności umieszczenia na Liście zdecydowała data i godzina złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Pozostałe operacje - biała część Listy (pozycje od 122 do 323) - nie mieszczą się
w dostępnym limicie finansowym, który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 23 kwietnia 2015r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 579) wynosi 20 475 000 EUR.

W celu odnalezienia konkretnej operacji na Liście, należy wykonać poniższe czynności:

 

  • kliknąć łącze o nazwie Lista krajowa operacji otwórz - 5 sierpnia 2015 r.
  • otworzyć plik o nazwie OZE_Lista_krajowa_operacji_05_08_2015r._publikacja,
  • wcisnąć na klawiaturze komputera jednocześnie przyciski Ctrl oraz F (Ctrl + F),
  • po pojawieniu się aktywnego okienka, wpisać nazwę Wnioskodawcy,
  • po wciśnięciu klawisza ENTER wyświetlona zostanie nazwa Wnioskodawcy oraz numer określający pozycję na liście


Lista krajowa operacji otwórz - 5 sierpnia 2015 r.


Data wprowadzenia: 06.08.2015
Data ostatniej modyfikacji: