Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Zakończyło się przyjmowanie wniosków o pomoc od rolników którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz od producentów czarnej porzeczki

Wnioski o przyznanie pomocy w związku ze stratami wywołanymi przez suszę można było składać w ARiMR do 30 września.

Rolnicy, którzy w 2015 roku byli producentami owoców czarnej porzeczki i z powodu niskich cen ponieśli straty, mogli ubiegać się w ARiMR o przyznanie wsparcia finansowego.

Wnioski o przyznanie takiej pomocy można było składać w biurach powiatowych ARiMR, do 30 września 2015 r. na specjalnie przygotowanym przez Agencję formularzu:

Stawka pomocy jaką można uzyskać wynosi 600 zł na 1 ha powierzchni owocującej w 2015 r. uprawy porzeczki czarnej.

Przyznawane wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Oznacza to, że  kwota udzielonego wsparcia nie może spowodować przekroczenia równowartości 15000 euro w okresie trzech lat obrotowych (tj. w bieżącym roku obrotowym i w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych), po uwzględnieniu pomocy de minimis w rolnictwie ze wszystkich tytułów.

Pomoc przyznawania jest w drodze decyzji administracyjnej kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika.

W zakończonym naborze złożono do ARiMR 14,1 tys. wniosków, w których plantatorzy czarnej porzeczki ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości 24,1 mln zł.  

Natomiast od 11 września do 30 września 2015 r. również w biurach powiatowych ARiMR, wnioski o przyznanie wsparcia mogli składać rolnicy, którym susza zniszczyła w znacznym stopniu plony.

Uprawnieni do otrzymania wsparcia są producenci, w których gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji wystąpiły szkody wyższe niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej. Rolnicy muszą również posiadać  numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Maksymalna wysokość pomocy jaką można uzyskać wynosi 15000 euro.  

Do wniosku należało dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię polisy ubezpieczeniowej, o ile co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w 2015 r. było ubezpieczonych od co najmniej jednego z ryzyk. Przy ubieganiu się o pomoc nie jest wymagana adnotacja wojewody  na tych protokołach.

Stawka pomocy wynosi:

  • 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew i krzewów owocowych, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę;
  • 400 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych innych niż wskazane wyżej, na której wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

Pomoc ta nie łączy się z pomocą de minimis przyznawaną dla rolników, którzy w 2015 r. byli producentami czarnej porzeczki. Oznacza to, że nie można przyznać pomocy w związku z wystąpieniem suszy w 2015 r. do tej samej powierzchni upraw, do której producent rolny otrzymał już pomoc de minimis dla producentów porzeczki czarnej.

W zakończonym naborze rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane tegoroczną suszą, złożyli 174 tys. wniosków, w których ubiegają się o przyznanie pomocy w wysokości blisko 680 mln zł.

Specjalnie dla rolników, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, biura powiatowe ARiMR były czynne w ostatnich dniach naboru dłużej. W poniedziałek 28 września i  wtorek 29 września, wnioski przyjmowane były do godziny 18, a ostatniego dnia naboru, czyli w środę 30 września, biura powiatowe ARiMR były czynne do godziny 22. Jeżeli rolnik nie mógł złożyć swojego wniosku o pomoc w wyznaczonych godzinach pracy naszych placówek, miał możliwość zwrócenia się do biura powiatowego z prośbą o ustalenie indywidualnego terminu, w którym mógł tego dokonać, z tym, że ostateczny termin złożenia takich wniosków upływał 30 września 2015 r. Wnioski można też było składać w sobotę 26 września od godz. 7.30 do 15.30. W ten sposób Agencja chciała ułatwić wszystkim zainteresowanym taką pomocą złożenie wniosków o wsparcie.  

Tekst: DKS, DKW
Zdjęcie: M. Kassa

Data wprowadzenia: 01.10.2015
Data ostatniej modyfikacji: