Strona główna serwisu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z hodowlą bydła mięsnego,

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje związane z hodowlą bydła mięsnego,

prosiąt

prosiąt

oraz produkcją mleka

oraz produkcją mleka

Od 19 października do 17 listopada 2015 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Termin ten oraz zasady udzielania wsparcia ogłosił 17 września Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzej Gross za pośrednictwem dziennika ogólnopolskiego i portalu internetowego ARiMR, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, podała do publicznej wiadomości podczas konferencji prasowej w Szczecinie.

Wsparcie można otrzymać na inwestycje związane z:

  • rozwojem produkcji prosiąt - maksymalne dofinansowanie wynosi 900 tys. zł;
  • rozwojem produkcji mleka krowiego - wysokość wsparcia może wynieść 500 tys. zł;
  • rozwojem produkcji bydła mięsnego - wypłacona pomoc nie może przekroczyć 500 tys. zł

Jak podkreślił wówczas szef resortu rolnictwa, nowy budżet na tego typu wsparcie jest nieco wyższy niż w poprzednim okresie programowania, ponieważ na realizację wyżej wymienionych inwestycji w całym PROW 2014 - 2020 przewidziano łącznie  1,3 mld euro. Kwota ta została podzielona na wsparcie dla woj. mazowieckiego oraz dla pozostałych regionów. Z kolei 19 października podczas spotkania z rolnikami minister Marek Sawicki zapowiedział, że:
- W styczniu przewidujemy kolejny nabór wniosków na "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wtedy będzie można składać wnioski także o dofinansowanie zakupu ciągników i innych maszyn rolniczych.

Wsparcie na "Modernizację gospodarstw rolnych" jest kolejnym rodzajem pomocy finansowany z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 uruchamianym przez ARiMR w tym roku.

Wnioski o przyznanie pomocy przyjmują oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Można je również złożyć za pośrednictwem biura powiatowego ARiMR, należącego do takiego  OR. Dokumenty aplikacyjne można składać osobiście, przez upoważnioną osobę lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce pocztowej. W przypadku osób wspólnie wnioskujących wniosek o przyznanie pomocy składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw osób wspólnie wnioskujących, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa, wniosek składa się w tym województwie, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy posiadający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Wyjątek od tej reguły stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać  wniosek o przyznanie dofinansowania na inwestycje w "Modernizację gospodarstw rolnych". Wówczas łączna wielkość ekonomiczna należących do nich gospodarstw musi wynieść co najmniej 15 tys. euro, a w roku w którym zostanie złożony przez nich wniosek o wypłatę ostatecznej płatności, gospodarstwo każdego z nich osiągnie wielkość ekonomiczną przynajmniej 10 tys. euro.

Do 12 listopada do ARiMR wpłynęły 162 wnioski o taką pomoc, w których rolnicy ubiegają się o przyznanie 66,5 mln zł wsparcia. 

Prezes ARiMR Andrzej Gross o wsparciu modernizacji gospodarstw rolnych z PROW 2014 - 2020

Ekspert ARiMR wyjaśnia jak wypełnić wniosek o przyznanie pomocy - zobacz film

Jak prawidłowo wypełnić biznesplan radzi ekspert ARiMR - zobacz film  

Rolnicy pytają o zasady przyznawania pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" - ARiMR odpowiada

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będą brane m.in. wzrost liczby zwierząt w gospodarstwie, których wsparcie dotyczy, to czy rolnik uczestniczy w unijnym systemie jakości, czy ma nie więcej niż 40 lat oraz czy inwestycja, którą będzie realizował służy ochronie środowiska naturalnego. ARiMR przygotuje w ramach każdego naboru dwie listy określające kolejność przysługiwania pomocy. Jedną dla rolników z województwa mazowieckiego, a drugą dla rolników z pozostałych województw. Zostaną one podane do publicznej wiadomości przez Prezesa ARiMR w ciągu 90 dni od zakończenie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.

Pomoc na "Modernizację gospodarstw rolnych" będzie przyznawana rolnikom w postaci dofinansowania poniesionych przez nich kosztów na realizację danej inwestycji. Poziom dofinansowania wynosi standardowo 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może on być wyższy i wynieść 60%, ale tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Dokumenty aplikacyjne

Więcej informacji

Tekst: Paweł Wojcieszak
Zdjęcia Artur Kubat (2) Paweł Wojcieszak (1)

 

 

 

Array

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych" w ramach PROW 2014 - 2020. Program 1 Polskiego Radia. 19 października 2015 r.


Data wprowadzenia: 13.11.2015
Data ostatniej modyfikacji: